Open Wi-Fi.jp là một điểm truy cập Wi-Fi miễn phí và một bản đồ thông tin du lịch sau khi hạ cánh bằng 5 ngôn ngữ.