Trao đổi/ATM

một văn phòng trao đổi tiền

Máy atm