Cách sử dụng Wi-Fi

1 Đảm bảo rằng chức năng Wi-Fi được bật từ cài đặt trên thiết bị. Cách sử dụng Wi-Fi miễn phí 2 Chọn "xxxx_Free_Wi-Fi" từ màn hình mạng Wi-Fi của mỗi thiết bị. Cách sử dụng Wi-Fi miễn phí 3 Khởi động trình duyệt của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình. ※Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, phương pháp thủ tục khác nhau. Cách sử dụng Wi-Fi miễn phí 4 Khi thủ tục hoàn tất, Internet sẽ có sẵn. Cách sử dụng Wi-Fi miễn phí Tìm kiếm các điểm Wi-Fi trong MAP

Cách sử dụng bởi nhà điều hành kinh doanh