Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Shang cửa hàng cá vàng của utoukingyoten Địa chỉ: 422-8031 Ariake-cho, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 15-13 điện thoại: 054-282-6452 Shang cửa hàng cá vàng Nơi nghỉ này cung cấp Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".
Chúng tôi bán cá vàng, thay đổi cá, Salmon, cá sông, và cá nhiệt đới.
Chúng tôi cũng xử lý cá và vật tư cho cá vàng scooping, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Có gì mới cũng sẽ được giao trong tương lai.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó