Thông tin vị trí

Ăn Xem/do Kinh nghiệm/tìm hiểu
Tháp Mặt Trăng chờ đợi không có Địa chỉ: 421-0103 Maruko 3305, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-259-0181 Tháp Mặt Trăng chờ đợi Trong năm thứ 8 của công ty, có nhiều di tích và scenis các trang web xung quanh tháp Mặt Trăng chờ đợi.
Chúng tôi giá trị những suy nghĩ của một lần-trong-một cuộc họp đời và cố gắng cung cấp cho lòng hiếu khách với tất cả lòng tốt của chúng tôi và lòng tốt.
Xin vui lòng thưởng thức các phước lành ngon của làng cùng với phong cảnh của làng Maruko mà di chuyển.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó