Thông tin vị trí

Xem/do Kinh nghiệm/tìm hiểu
Fujinokuni bảo tàng lịch sử môi trường toàn cầu fujinokunkikyukankyoshimimiujiamu Địa chỉ: 422-8017 Otani 5762 điện thoại, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-260-7111 Fujinokuni bảo tàng lịch sử môi trường toàn cầu Đây là một bảo tàng, nơi bạn có thể thưởng thức "suy nghĩ" với các nhân viên với một lời giải thích bảo thủ, cherishing sức mạnh của mẫu vật và tài liệu. Bởi vì việc xây dựng trường học của trường trung học Shizuoka Minami được cải tạo và thực hiện, việc sử dụng các thiết bị của trường như lớp học và bàn cũng là duy nhất.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó