Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Các chi Ăn Cửa hàng
Hoa nở ngọt Hoa nở ngọt ngào Địa chỉ: 422-8005 Ikeda 616-2 Palace 105, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka điện thoại: 054-261-7550 Hoa nở ngọt Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó