Thông tin vị trí

Cửa hàng
Hồ kokoan người của kokkoan Địa chỉ: 695 Nakahara, Suruga-ku, Shizuoka 422-8058 (nếu bạn đang tìm kiếm theo điều hướng, xin vui lòng tìm kiếm bằng Nakahara 692) điện thoại: 054-281-9336 Hồ kokoan Chúng tôi bán đồ ngọt, trà, rượu sake địa phương, vv bao gồm cả Koko. Có một nhà máy của Abegawa Moko mà có thể được truy cập ở tầng thứ hai, và nhà hát Koko chỉ dành cho khách nhóm.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm và dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm lân cận