Phim Drone cho thấy các điểm du lịch của Toyota City.

Phim Drone cho thấy các điểm du lịch chính.
Vui lòng kiểm tra trang web của Toyota City.
http://www.city.toyota.aichi.jp/kankou/drone.html