Hình ảnh Drone Hiển thị các điểm du lịch của Toyota City

Chúng tôi sẽ giới thiệu các điểm du lịch chính với hình ảnh Drone.
Vui lòng kiểm tra trang web của Toyota City.
http://www.city.toyota.aichi.jp/kankou/drone.html