Hướng dẫn về bản đồ thị trấn đa ngôn ngữ

Hãy tận dụng lợi thế của nó khi tham quan và đi bộ.
Vui lòng kiểm tra trang web của Toyota City.
http://www.city.toyota.aichi.jp/kankou/1031220.html